Phần Mềm Archive

Render là gì?

Render (kết xuất đồ họa) là việc tạo ra một hình ảnh hoặc một cảnh phim từ quá trình kiến tạo một mô hình (hoặc một tập hợp các mô hình) bằng cách sử dụng …