ChiaseMienphi.NET Archive

Render là gì?

Render (kết xuất đồ họa) là việc tạo ra một hình ảnh hoặc một cảnh phim từ quá trình kiến tạo một mô hình (hoặc một tập hợp các mô hình) bằng cách sử dụng …

Crack là gì?

Crack là một công cụ dùng để bẻ khóa các phần mềm có bản quyền. Khi crack thành công người dùng có thể sử dụng tất cả các chức năng của phần mềm đó thay …